Zásady zpracování osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1   Správce osobních údajů Stanislava Badidová, IČ 08120595 se sídlem Náměstí Republiky 3, 346 01 Horšovský Týn, (dále jen „správce“ prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2   Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3   Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.marekbadida.cz (dále jen „internetové stránky“).

1.4   Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2         Zpracovávané údaje

2.1   Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje: meno, příjemení, email, telefonní číslo a korespondenční adresu za účelem:

2.1.1         Plnění smluvního vztahu: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, odeslání kontaktního formuláře apod.

2.1.2         Zasílaní obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílaní obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkych textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

2.1.3         Účetní a daňové účely znamená: evidence učetnictví ve smyslu účetní a daňové legislatívy;

2.1.4         Plnění dalších zákonných povinností: poskytovaní informací orgánům činným v trestním řízení, veřejné moci apod.

2.2   Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod.

2.3   Osobní údaje jsou správcem zpracovány mauálně i automatizovaně.

3         Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1   Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů

3.1.1         objednávka

3.1.2         odesláním kontaktního formuláře s produktem „zdarma“

3.1.3         odesláním dotazu, správy, e-mailu

4         Práva subjektu údajů

4.1   Jako subjekt údajů máte uvedená práva:

4.1.1         právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. (ustanovení článku 15 nařízení GDPR)

4.1.2         právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování

4.1.3         právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy

4.1.4         právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

4.1.5         právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat

5         Předávání do třetích zemí

5.1   Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Horšovský Týn, 1.5.2020